Board of Management, SJM Vidyapeetha®


Dr. Sri Shivamurthy Murugha Sharanaru.
President

Dr.shankar Bidari
Vice President

Sri. K.V. Prabhakar.
Joint Secretary

 

Prof. E.Chitrashekar.
Executive Director (General)

Dr. Mallikarjunappa.G.N.
Executive Director( Academic)

Dr. Bharathi D.R.
Principal